III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym
Warszawa, 22 września 2021 roku

Praca z grupami

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele

Rejestracja

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182) Organizator Warsztatów nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są̨ jako zbiór doraźny zgodnie z brzmieniem ustawy UOODO, stanowią informacje poufne i służą̨ tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów w czasie organizacji i przebiegu Warsztatów. Po zakończeniu Warsztatów dane osobowe ulegną zniszczeniu zgodnie z zapisem ustawy o zbiorach doraźnych.